Veronica

Veronica – Small flower pot with a little doily

Denna lilla blomkruka med det lilla extra virkas i ett, så de första 5 varven är både dukens början samt blomkrukans botten. Jag har använt en lite kruka med storlek 8×6,5 cm

This little flower pot with the little extra crocheted in one, so the first 5 rounds are both the beginning of the doily and the bottom of the flower pot. I have used a small pot of size 8×6.5 cm

Virknål/Crochet hook: 3

Garn / Yarn: Catona 35gram
Du kan använda flera färger, alternativt en färg till hela Veronica. Jag har skrivit i mönstret när jag valt att byta färg.
You can use several colors, or a color for the entire Veronica. I have written in the pattern when I chose to change color.

Storlek/ Size: Doily är 6cm från krukan mätt. Krukan ca 8cm hög./ is 6 cm from the flower pot. The flower pot about 8 cm high.

Virka första 5 varv med samma färg som du ska göra krukan i.

Crocheting the first 5 round in same color that you should have on flowerpot.

Avsluta alltid varje varv med 1sm i 1:a maskan på varvet.

Ended rounds with 1 sl st in 1st stitch in round.

4lm virkas till en ring, 1sm i 1:a lm.

4ch, put It together with 1sl st in 1st ch.

V1. 12 st om lm-ringen

12dc around ch-ring

V2. virka 2st i utrymmet mellan st. Hoppa över st från V1 på detta varv. (24st)

2dc in space between dc, you skip dc from round 1 on this round (24dc)

V3. Börja i ett utrymme direkt över st från V1, virka 3st, *hoppa över 2st, 3st virkas i utrymmet direkt över st från V1.* (36st)

Start in space above dc from round 1, crocheting 3dc, *skip 2dc, crochet 3dc in space above dc from round 1* (36dc)

V4. virka 3st, *i utrymmet innan nästa st virkas 1st, 3st i nästa 3st* (48st)
Nu är botten på krukan virkad och mäter ca 8cm.

 crochet 3dc* in space before next dc you crocheting 1dc* (48dc)
Now the bottom of the flower pot is crocheted and the size is about 8cm.

V5. Virka fm I samtliga st (48fm) Detta varv är 1:a varvet på blomkrukan

Sc in all dc from round 4 (48sc) This round is 1st round for the flower pot

V6. Byt färg nu om du vill göra doilyn i annan färg. Varvet virkas I varv 4, virka 1 rel st bak i samtliga st (48 rel st bak) detta är 1:a varvet på doilyn som ska pryda blomkrukan

Change color now if you want to do the doily in a different color. This round you crocheting in round 4, 1 bpdc in each dc (48bpdc) this is 1st round on the doily ho should be round your flower pot.

V 6 – 12 är varven som skapar doily, så nu fortsätter vi virka från varv 6.

R 6 – 12 This round create your doily, you still crochet from round 6.

V7. Virka 2hst I 1:a rel st, *1lm, hoppa över 1rel st, 2hst i nästa rel st* (48hst + 24lm)

2hdc in 1st bpdc, * 1ch, skip 1bpdc, 2hdc in next bpdc* (48hdc + 24sc)

V8. Börja I en lm, virka 1puff, * 3lm, hoppa över 2hst, 1fm i nästa lm, 3lm, hoppa över 2hst, 1puff i nästa lm* (12puff + 12fm + 2x36lm)

Start in a ch, 1puff, * 3ch, skip 2hdc, 1sc in next ch, 3ch, skip 2hdc, 1puff in next ch* (12puff + 12sc+ 2x36ch)

V9. Börja I en puff med 1 rel hst fram, 3lm, *virka 2st tills på följande sätt, 1st om 3lm, hoppa över fm, 1st i nästa 3lm virkas tills. 3lm, 1 rel hst fram om nästa puff* (12 rel hst fram, 12 st tills, 3x12lm)

Start this round in a puff with 1 fphdc, 3ch, * crocheting 2dc tog, yoy do like this: 1hdc around ch3, skip sc, 1dc in next ch3 crocheting tog. 3ch, 1fphdc around next puff* (12 fphdc, 12 dc tog, 3x12ch)

V10. Börja I 2st tills, virka 1st+2lm+1st i samma maska. 3lm, hoppa över 3lm, 1 rel fm bak om rel hst, 3lm, 1st+2lm+1st i de 2st tills* (12x1st+2lm+1st, 12 rel fm bak, 12x3lm)

Start i 2dc tog, crocheting 1dc+2ch+1dc in same stitch, 2ch, skip 3ch, 1bpsc around fphdc, 3ch, 1dc+2ch+1dc in next 2dc tog* ( 12x 1dc+2ch+1dc, 12 bpsc, 12x3ch)

V11. Börja om de 2lm som virkats mellan 2st. *1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st, 1lm, 1 rel st bak om st. hoppa över maskorna fram till nästa st, om st virkas 1 rel st bak, 1lm, fortsätt i de 2lm*Avsluta varvet med 1 rel st bak om 1:a st, 1lm, 1sm i 1:a st du virkade på varvet.

Start this round around 2ch between 2dc. * 1dc, 1ch, 1dc, 1ch, 1dc, 1ch, 1dc, 1ch, 1bpdc around dc. skip stitch to next dc, 1bpdc, 1ch, crocheting now in 2ch* Ended with 1 bpdc around 1st dc in round, 1ch, 1 sl st in 1st dc you crocheting.

V12. Nu virkar vi sista varvet. Börja i 1:a lm efter 1 rel st bak, 3hst, **1 rel fm fram om st, 3hst om lm** Upprepras ytterligare 2ggr, 1rel fm fram om rel st bak.*

*Now we crocheting last round. Start in 1st ch after bpdc, 3hdc, **1fpsc around dc, 3hdc around ch** Repeat 2 times more, 1 fpsc around bpdc*

 

Nu börjar vi virka blomkrukan i V5.

Now should we crocheting flower pot, start in round 5.

V6. Jag har valt att byta färg på detta varv. Börja I en fm med 2st, *hoppa över 1fm, 2st i nästa fm* (48st)

I have chosen to change color to this round. Start this round in a sc with 2dc, *skip 1sc, 2dc in next sc* (48dc)

V7. Jag har valt att byta färg på detta varv. Börja I ett utrymme mellan st, 1puff, *1lm, hoppa över 2st, 1 puff i utrymmet innan nästa 2st*

I have chosen to change color on this round. Start in space between dc, 1puff, * 1ch, skip 2dc, 1 puff in space before next 2dc*

V8. Byt färg till färg Du använt för V1-5. Börja i 1:a lm, 1hst, *1 rel st fram om puff, 1hst i nästa lm*

Change color to color you used for R1-5. Start this round in ch1, 1hdc *fpdc around puff, 1hdc in next ch1*

V9. Virka 1 rel hst fram om samtliga maskor (48 rel hst fram)

Crochet 1 fphdc in every stitch (48 fphdc)

V10, repetera varv 6, observera att de 2 st virkas i rel hst som virkades i rel st fram om puff.

Repeat round 6, observe that 2dc crochet in fphdc you crochet in fpdc around puff.

V11. Repetera varv 7

Repeat round 7

V12. Repetera varv 8

Repeat round 8

V13. Repetera varv 9

Repeat round 9

V14. Jag har valt att virka varvet med samma färg som puff. Virka fm i samtliga maskor (48fm).

I have chosen to crochet the round with the same color as puff. 1 Sc i all stitch from round 13.

Om du vill virka krukan högre repeterar du varv 10 – 13.

If you want to crochet flower pot higher, repeat rounds 10-13.

Nu är Din Veronica klar 😊

Now are you finish with your Veronica 😊

img_2083

Annons