A longing for spring

Catona: ca/around 50 gram

Virknål/ Crohet hook: 3

Storlek / Size: 26cm

English in blue text!

4lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm.

4ch, 1sl st in 1th ch

V1. Om lm-ringen virkas *4 st tills, 3lm* 6 ggr.

Around 4ch you crochet *4dc tog, 3ch* 6 times.

V2. Börja om 3lm, virka 5st tills, *5lm, 1 rel fm fram om 4st tills från varv 1, 5lm, 5st tills i nästa 3lm* virkas totalt 6ggr.

Start around 3ch, crochet 5dc tog, *5ch, 1 fpsc around the 4dc tog from round 1, 5ch tog in next 3ch* repeat total of 6.

V3. Börja med att virka 1fm i samma maska du avslutade V2 = toppen på 5st tills. *8lm, 1fm i nästa topp =5st tills* Upprepas totalt 6ggr. (6 lm-kedjor + 6fm)

Start this round in same stitch you ended round 2 = top of 5dc tog. *1sc, 8ch, 1sc in nest top = 5dc tog from round 2* Repeat a total of 6 (6 ch8 + 6 sc)

V4. Börja med *1fm om de 5lm som virkades på v2 direkt efter 5st tills, fortsätt med 8fm om de 8lm, 1fm on de 5lm direkt innan 5st tills, hoppa över fm* upprepa totalt 6ggr (60fm)

Start with 1sc in the 5ch you crochet on R2 directly after 5dc tog, 8sc around the 8ch, 1sc around the 5ch before 5dc tog, skip sc* repeat a total of 6 (60sc)

V5. Virka 1sm I första fm, 8hst i bakre maskbågen, *hoppa över 1fm, virka 1st+2lm+1st i utrymmet mellan den fm du hoppade över och nästa fm ( direkt ovan 5st tills), hoppa över nästa fm, 8hst i bakre maskbågen* (48hst, 12st, 24lm)

Start with 1 sl st in first sc, crochet 8hdc in back loop only, *skip 1sc. Between sc you skip and next sc crochet 1dc+2ch+1dc, (above 5dc tog) skip next sc, 8hdc in back loop only* (48hdc, 12dc,24ch)

V6. Börja om 2lm som virkats mellan 2st. 4st tills, 1lm, 4st tills, 1lm. *Hoppa över st, virka 8hst i bakre maskbågen, 1lm, hoppa över 1st, om följande 2lm virkas: 4st tills, 1lm, 4st tills, 1lm*

Start around 2ch you crochet between 2dc. 4dc tog, 1ch, 4dc tog, 1ch * skip next dc, crochet 8hdc in back loop only, 1ch, skip 1dc, around next 2ch you crochet: 4dc tog, 1ch, 4dc tog, 1ch*

V7. Börja om lm som virkats mellan 4st tills. Virka 1sm, 1popcorn, 1sm. *Fortsätt med 2lm, hoppa över 4st tills och lm, virka 8fm i bakre maskbågen, hoppa över lm och 4st tills, fortsätt virka följande om lm: 1sm, 1popcorn, 1sm* (48fm, 6popcorn, 24lm, 12sm)

Start around 1ch between 4dc tog. Crochet 1sl st, 1popcorn, 1sl st. * crochet 2ch, skip 4dc tog and 1ch, crochet 8sc In back loop only, skip 1ch and 4dc tog, around 1ch you crochet: 1sl st, 1popcorn, 1sl st* (48sc, 6popcorn, 24ch, 12sl st)

V8. Börja I 1:a fm av 8, virka 3fm i bakre maskbågen, *virka följande om 5:e hst på V5: 1 rel dst fram, 2lm, 1rel dst fram. Hoppa över 2 fm som ligger gömda bakom rel dst, fortsätt med 3fm i bakre maskbågen. Virka 2fm om de 2lm, 3lm, hoppa över popcorn, 2fm om de 2lm (de 3lm ska ligga bakom popcorn). 3fm i bakre maskbågen* Avsluta varvet med 2fm om lm, 1sm i 1:a fm. (60fm, 12 rel dst fram, 12 lm-kedjor med 3lm.)

Start in 1th sc of 8, crochet 3sc in back loop only * crochet around 5th hdc from round 5: 1 fptr, 2ch, 1fptr. Skip 2sc ho is hidden from fptr, crochet 3sc In back loop only, 2sc around the 2ch before popcorn, 3ch, skip popcorn, 2sc around the 2ch after popcorn. (ch3 should be behind popcorn) Ended this round with 2sc in the 2ch after last popcorn, 1sl st in 1st sc. (60sc, 12 fptr, 12 ch3)

V9. Börja I de 2lm som virkades mellan de 2 rel dst fram. 4 st tills, 1lm, 4st tills, *hoppa över rel dst fram och 1fm, virka 4hst, om de 3lm som ligger bakom popcorn virkas 3fm, fortsätt med 4hst, hoppa över 1fm och rel dst fram, i lm mellan rel dst fram virkas följande: 4st tills, 1lm, 4st tills* Avsluta varvet med hoppa över rel dst fram och 1fm, virka 4hst, 1sm i 1:a 4st tills.

Start in the ch2 you crochet between fptr. 4dc tog, 1ch, 4dc tog, * skip fptr and 1sc, crochet 4hdc, around ch3 behind popcorn crochet 3sc, crochet 4hdc, skip 1sc and 1fptr, in ch between fptr you crochet: 4 dc tog, 1ch, 4dc tog* Ended the round with skip fptr and 1sc, crochet 4hdc and sl st in 1st 4dc tog.

V10. Börja I lm som virkades mellan 4st tills.* Virka 1 popcorn, 8lm, hoppa över samtliga maskor fram till 2:a fm som virkades bakom popcorn, virka 1st + 8lm, hoppa över samtliga maskor fram till lm som virkats mellan 4st tills*

Start in ch between 4dc tog, *crochet 1 popcorn + 8ch, skip all stitches until 2nd sc behind popcorn, crochet 1dc + 8ch, skip al stitches until ch after first 4dc tog*

V11. Börja I 1:a av 8lm, virka 1hst i varje lm, *om st virkas 1 rel st fram, 1lm, 1 rel st fram, fortsätt med 8hst i de 8lm. Om popcorn virkas 1 rel st fram, 1lm, 1 rels st fram, 8hst i de 8lm* (96hst, 24 rel st fram, 12lm)

Start round in 1st of 8ch, crochet 1hdc in each ch *around dc you crochet 1 fpdc, 1ch, 1fpdc. Go on with 8hdc, one in each ch, around popcorn crochet 1fpdc, 1ch, 1fpdc, 8hdc, one in each ch. (96hdc, 24fpdc, 12ch)

V12. Börja i 1 rel st fram innan lm, virka 1 rel dst fram, *1lm, i lm virkar du: 1dst, 1lm, 1ds, 1lm, 1dst, 1lm. Virka 1 rel dst fram om rel st fram, hoppa över 3hst, virka 2st, hoppa över 3hst, 1 rel dst fram om rel st fram* Avsluta med att hoppa över 3hst, virka 2st, hoppa över 3hst, 1sm i 1:a rel dst fram.

Start in 1st fpdc before ch, crochet 1 fptr, * 1ch, in ch you crochet: 1tr, 1ch, 1tr, 1ch, 1tr, 1ch. Crochet 1fptr around fpdc, skip 3hdc, 2dc in next 2hdc, skip 3hdc, 1 fptr around fpdc* Ended round: skip 3hdc, crochet 2dc in next 2hdc, skip 3hdc, 1sl st in first fptr.

V13. Börja I rel dst fram med 1 rel hst fram, * (i lm virkas 4st, 1 rel hst fram om nästa rel dst), upprepa parantes ytterligare 3ggr, 2lm hoppa över båda st, 1 rel hst fram om rel dst*

Start round in 1st fptr with 1 fphdc, *(4dc around the ch, 1fphdc around next tr) repeat the parenthesis 3 times more. 2ch, skip both dc, 1fphdc around fptr*

V14. Börja varvet I 1:a st av 4 som virkats i 1:a lm direkt efter 1 rel hst fram.
*Virka 4 rel hst bak, (om rel hst fram bakas rel fm fram, 4 rel hst bak om nästa 4 st,) upprepa parantes ytterligare 2ggr, hoppa över rel hst fram, virka en puff i utrymmet mellan st från V12, hoppa över rel hst fram*

Start this round in 1st dc of 4 you crochet in ch after 1st fphdc.
*crochet 4 bphdc, (around fphdc crochet 1fpsc, 4bphdc around next 4dc) repeat the parenthesis 2 more times. Skip fphdc, 1puff in space between dc from round 12, skip fphdc*

 

Lycka till/Good luck with your little doily.

 

 

 

 

 

 

 

Annons